I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. LF UK

Vás zve na workshop

ENDOBRONCHIÁLNÍ ULTRASONOGRAFIE V PRIMODIAGNOSTICE
A REBIOPSII PLICNÍCH NÁDORŮ

Nové možnosti stentování dýchacích cest


17. a 18. 6. 2020


V posledních několika letech je vyvíjeno značné úsilí, aby se časná diagnostika bronchogenního karcinomu zkvalitnila a zejména zrychlila. Pokud totiž onemocnění zachytíme v jeho pozdní fázi, jak je u nás, ale i ve světě zatím obvyklé, je pětiletá úmrtnost kolem 85%. Příčinou této statistiky je nepochybně pokročilý nález při záchytu. V době diagnózy má totiž jen 20% pacientů lokalizovanou chorobu, zatímco 25% má již rozšíření do regionálních uzlin a 55% má vzdálené metastázy. Nicméně i v případě, kdy je nádor lokalizovaný (bez prorůstání, lymfadenopatie či metastáz) je pětileté přežití jen 30 – 40% (Manser et al., 2013). Pokud se však podaří zachytit onemocnění v časném stádiu (ideálně, když je nádor ohraničený jenom na sliznici průdušky), šance pacienta na dlouhodobé přežití se prudce zvyšuje. Pětileté přežití pak může dosáhnout až osmdesáti procent.
Výrazem úspěchu trendů snažících se posouvat diagnostiku plicní rakoviny do časnějších stádií a o zpřesnění stagingu již známého onemocnění onemocnění jsou nové metody bronchologické diagnostiky. Jsou to zejména endobronchiální ultrasonografie, metody periferní navigace elektromagnetické a softwarové a optická koherenční tomografie. Nejvýznamnějšími se jeví zejména metody endosonografické, které tvoří největší část programu našeho kurzu.
EBUS perbronchiální punkce je sensitivní, specifická a bezpečná metoda, která má významně vyšší diagnostickou výpovědní hodnotu, nežli PET/CT. Navzdory nepopiratelným výhodám PET/CT v diagnostice bronchogenního karcinomu nesmí být tedy PET/CT nikdy jedinou stagingovou metodou pro diagnostiku mediastinálního postižení u operabilních pacientů, u nichž je na CT uzlinový proces větší, než 1 cm v krátké ose a /nebo jsou PET pozitivní.
Bylo prokázáno, že i pacienti s uzlinami pod 1 cm v průměru (N0 dle CT kritérií) mají na podkladě EBUS – TBP ve skutečnosti mikrometastastické N2/N3 postižení (až ve 22%), někteří i v případě negativity na PET. EBUS dokonce dokáže detekovat mikrometastatické postižení v případě PET i CT negativních mediastinálních uzlin (až ve 22%)
Je tedy zřejmé, že každý operabilní pacient s PET pozitivním mediastinálním nálezem je indikován k biopsii mediastinálních uzlin. Ovšem i v případě, že je PET scan negativní, jsou situace, ve kterých musíme indikovat systematický mediastinální EBUS staging. Mediastinální staging pomocí EBUS-TBP je proto potřebné zvažovat u KAŽDÉHO operabilního pacienta s uzlinovým postižením mediastina (včetně diskrétního), a to i v případě, že je PET scan negativní.
EBUS radiální: tato technika signifikantně zlepšuje diagnostickou výtěžnost periferních plicních lézí. Senzitivita pro periferní uzly se udává mezi 61% až 80% nezávisle na velikosti, výkon je ale dosti závislý od vyšetřujícího a expertní dovednosti. Se současným použitím skiaskopie se výtěžnost může zvyšovat. K dalšímu zvýšení výtěžnosti můžeme použít zaváděcí teflonový katetr. Při této technice se ultrazvuková minisonda zavádí dutým zaváděcím katetrem, který se po dosažení léze viditelné na ultrazvuku ponechá na místě, extrahuje se pouze radiální sonda a bioptický nástroj se zavádí katetrem na místo, kde byla léze lokalizována. Zaváděcí katetr slouží tak vlastně jako prodloužený pracovní kanál. Někteří autoři se při tomto způsobu obejdou i bez použití skiaskopie, což má výhodu u menších lézí, nezobrazitelných na rtg.
Sdružená senzitivita této metody je podle metanalýzy 73% a specificita 100%.


PROGRAM:


Teoretická část: 8:30 – 11:30

1. J. Votruba: Úvod, organizační poznámky

2. D. Feltl: Léčba časných stádií plicních karcinomů. Význam stereotaktické radioterapie – 60 min

3. K. Němejcová: Prediktivní testování u NSCLC – pohledu patologa 15 min

4. J. Votruba: Současná bronchologie a její směřování v oblasti diagnostických metod a terapeutických metod, výzvy při stentování dýchacích cest – 45 min

Přestávka + občerstvení – 15 min

5. J. Šimovič: Moderní bioptické metody v bronchologii s důrazem na EBUS radiální i lineární – 45 min

6. J. Votruba: Biopsie a rebiopsie v pneumoonkologii: možnosti a metody – 30 min

Přestávka + občerstvení – 30 min

Praktická část: 12:00 – 15:00

1. J. Votruba, J. Šimovič: Workshop – nácvik navigovaných metod na zvířecím modelu a jiných modelech – 60 min
2. J. Votruba, J. Šimovič: Komentované výkony u 2-3 pacientů – 90 min
3. J. Votruba, J. Šimovič: Závěr, diskuze

V případě zájmu se, prosím, registrujte ve formuláři níže. Kapacita je omezená.

Adresa konání: I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí VFN v Praze,
U Nemocnice 499/2, Praha 2, Pavilon A6, 3. patroVážení zájemci, registrace byly uzavřeny, kapacita je naplněna. Děkujeme za pochopení